BHS BSEP Site Committee

This subcommittee of the School Site Council committee has a role in creating an annual budget for the funds that come to Berkeley High from the BSEP School Site Discretionary Fund. Ủy ban đánh giá các chương trình hiện đang nhận được tài trợ và xem xét các đề xuất tài trợ cho các chương trình mới hỗ trợ cho mục tiêu thành tích học sinh và trường học. Meets once (sometimes twice) a month Monday afternoon. The agenda and minutes follow below.
Ngày Thời gian Nơi Tài liệu
Jan 8, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 11, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Một 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 23, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 17, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Biển 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 9, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 5, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 22, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 11, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 7, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 26, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 13, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 23, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 12, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 1, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 17, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 20, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 28, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 21, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 6, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 2, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 4, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  BIHS Parent Advisory Council (Conf Room B)
  Tháng một 19, 2018
  8:00 tại - 9:30 tại
  Conf Room B
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 19, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 24, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 25, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Nhân viên Appreciation trưa (Food Court)
  Tháng một 26, 2018
  12:00 pm - 2:00 pm
  Food Court
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 31, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Hai 1, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC