Chuông Lịch

Phiên bản có thể in

Thường xuyên Schedule: Thứ ba – Thứ Sáu
Thời gian Times Phút
00 7:23 – 8:21 58
01 8:27 – 9:25 58
02 9:31 – 10:34 58 + 5 cho Bulletin
03 10:40 – 11:38 58
LUNCH 11:38 – 12:18 40
04 12:24 – 1:22 58
05 1:28 – 2:26 58
06 2:32 – 3:30 58
07 3:36 – 4:34 58
Thứ hai Late Bắt đầu
Thời gian Times Phút
Nhân viên MTG 8:00 – 9:30 90
01 9:57 – 10:40 43
02 10:46 – 11:34 43 + 4 cho Bulletin
03 11:40 – 12:23 43
LUNCH 12:24 – 1:04 40
04 1:09 – 1:52 43
05 1:58 – 2:41 43
06 2:47 – 3:30 43
07 3:36 – 4:19 43
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 20, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 21, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 27, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 28, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 2, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 3, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 4, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC