Khoa học

Dẫn giáo viên: Colleen Simon-O'Neill và Glenn Wolkenfeld,en

Khoa học Bộ Nhân viên

Học sinh trong cộng đồng học tập khác nhau có thể làm theo tiến của khoa học độc đáo. Kiểm tra các cung tiến trình được liệt kê ở trên và trên trang đầu tiên của phần của mỗi cộng đồng để thấy sự tiến triển. Giới thiệu khóa học theo. Trong kế hoạch mà các khóa học khoa học để có, sinh viên và các bậc cha mẹ cần phải hiểu các tiêu chuẩn và các thuật ngữ cơ bản sau đây.
Xin vui lòng đọc các mô tả khóa học và nghiên cứu Tiến Chart ion của mỗi cộng đồng một cách cẩn thận cho Speci fi c thông tin về từng khóa học, điều kiện tiên quyết và các khoản tín dụng. Văn phòng UC của Chủ tịch yêu cầu sau đây: Hai năm (ba năm được đề nghị) của khoa học trong phòng thí nghiệm cung cấp các kiến ​​thức cơ bản trong hai trong ba đối tượng cơ bản: sinh học,
hóa học và vật lý. Để tốt nghiệp từ BHS, một học sinh phải kiếm được một "D" hoặc tốt hơn cho hai năm khoa học: một năm của một khoa học vật lý và một năm của một khoa học đời sống. Tuy nhiên, hầu hết các trường cao đẳng và đại học bốn năm yêu cầu tối thiểu hai năm dự bị đại học (P) khoa học trong phòng thí nghiệm từ hai khu vực di ff erent, và nhiều người khuyên bạn nên ba năm.

 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 20, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 21, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 27, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 28, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 2, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 3, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 4, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC