Truyền thông Nghệ thuật và Khoa học Tổng quan

Website CAS đang được xây dựng,,en,Vui lòng kiểm tra lại trong mùa hè,,en,cho trang mới và cải tiến của chúng tôi,,en. Please check back during summer 2017 for our new and improved page!

Dẫn giáo viên: Ashley DalyMax Wheeler

Truyền thông Nghệ thuật và Khoa học (TRƯỜNG HỢP) được thành lập năm 1997 by teachers and families who had the goal of tapping into the rich diversity of Berkeley High students to create a heterogeneous learning community of 240 tự định hướng và người học độc lập. Distinguished by its focus on critical thinking, công bằng xã hội, phương tiện truyền thông biết đọc biết viết, và dịch vụ học tập, CAS offers an academically rigorous course of study and trains its students to communicate effectively in both print and electronic media through curriculum built around experiential learning – learning by doing. In addition to traditional forms of expression like fiction, bài tiểu luận, báo cáo phòng thí nghiệm và tài liệu nghiên cứu, students create their own videos, podcast và các dự án in, và họ đi đến các bảo tàng, nhà hát, cultural centers, trường cao đẳng và các nước như Cuba, Mexico và Việt Nam.

When students commit to the four-year CAS curriculum, they voluntarily give up the safety of homogeneous learning and learn how to communicate, collaborate and excel within a diverse community. The curriculum and the faculty ensure an atmosphere of academic rigor while facilitating and respecting different learning styles and cultural experiences. To excel in CAS, a student must meet the dual challenges of intellectual mastery and effective communication in the classroom and in the larger world.

CAS là lý tưởng cho sinh viên những người muốn:

 • Hãy chuẩn bị cho một trường cao đẳng hoặc đại học 4 năm
 • Tìm hiểu để xây dựng một cộng đồng gần gũi với học sinh và giáo viên khác trong một thiết lập cá nhân
 • Kết hợp kinh nghiệm thế giới thực vào giáo dục trung học
 • Experience hands-on application of all modern communication media and integrate this with academic classes
 • Khám phá các vấn đề công bằng xã hội, thay đổi xã hội và trách nhiệm xã hội
 • Kế hoạch không chỉ cho đại học nhưng đối với cuộc sống
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 21, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 27, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 28, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 2, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 3, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 4, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 5, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC