Học viện Y khoa và dịch vụ công

Dẫn giáo viên: Claudia GonzalezJohn Tobias

Viện Hàn lâm Y học và dịch vụ công cung cấp một chương trình dự bị đại học trong hai con đường kết nối - Khoa học Y tế và Dịch vụ Công cộng. Học sinh quan tâm đến nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế, pháp luật, giáo dục, tư vấn, hoặc dịch vụ xã hội có thể để khám phá lợi ích của họ trong khi đóng góp cho cộng đồng của họ. AMPS cung cấp nhiều cơ hội học tập kinh nghiệm thông qua các chương trình giảng dạy dựa trên dự án, dịch vụ học tập và thực tập mở rộng học sinh học vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống.

Trường trung học đại diện cho một sự chuyển tiếp quan trọng vào tuổi trưởng thành từ một cuộc sống theo kế hoạch của người khác để lên kế hoạch bởi và cho chính mình. AMPS thấm nhuần một cảm giác của tầm nhìn trong tương lai và trao quyền cho sinh viên của chúng tôi, khuyến khích họ áp dụng, và trở thành tác nhân thay đổi. Chúng tôi chuẩn bị sinh viên đi đầu trong cuộc sống riêng của họ và góp phần cho cuộc sống của các cộng đồng của họ, trong khi thách thức họ phải suy nghĩ nghiêm trọng và tăng năng lực của mình không quan trọng quan điểm của họ bắt đầu.

AMPS là lý tưởng cho các sinh viên muốn:

 • Hãy chuẩn bị cho một trường cao đẳng hoặc đại học 4 năm
 • Khám phá lựa chọn nghề nghiệp trong y tế, tư vấn, giáo dục, pháp luật hoặc các dịch vụ xã hội thông qua tay trên dịch vụ học tập và thực tập
 • Thử thách chính mình, phát triển thế mạnh của mình và phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của họ
 • Tham gia tích cực trong một mạnh mẽ, hỗ trợ học tập cộng đồng
 • Theo học các lớp đại học và bắt đầu chương trình đại học trong khi vẫn còn ở trường trung học
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 19, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 20, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 21, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 27, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 28, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 2, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 3, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC